Rebuy_banner_pravidla_her

Kasína

Turnaja

Poker

Rebuy Stars

Pravidla Prievidza

Pravidlá súťaže MERCEDES SLOT SERIES

1. Usporiadateľ súťaže

1.1. Usporiadateľom súťaže konanej pod názvom „Mercedes Slot Series“ (ďalej len súťaž) je spoločnosť REBUY STARS LOTTERY s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 36 721 492, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka č.43946/B (ďalej ako „usporiadateľ“ alebo „Rebuy Stars“).

2. Doba platnosti súťaže a miesto konania

2.1. Súťaž Mercedes Slot Series sa koná v herniach REBUY STARS na adrese Nábrežná 4A, 971 01 Prievidza

2.2. Súťaž v Prievidzi je odštartovaná dňa 15. 12. 2014. Súťaž končí 15. 4. 2015. Celková doba trvania sú 4 kalendárne mesiace.

3. Účastníci súťaže

3.1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je registrovaným hráčom pomocou súťažného kupónu v mieste konania súťaže podľa čl. 2.2. (ďalej len „Účastník“). Povinnosť registrácie a jej náležitosti vyplýva s pravidiel súťaže.

3.2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Rebuy Stars a ďalej osoby im blízke.

3.3. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle  § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

4. Pravidlá súťaže

4.1. Účastníkom súťaže sa stáva osoba, ktorá v dobe platnosti súťaže hrá na výhernom zariadení VLT a RULETE  s vkladom najmenej 100 EUR. Týmto spĺňa podmienky pre vstup do súťaže a dostáva súťažný kupón, ktorý sa nachádza u obsluhy herne Rebuy Stars.

Na súťažný kupón je nutné vyplniť meno priezvisko a telefonický kontakt hráča. V opačnom prípade súťažný kupón nie je platný a nebude zaradený do Finále.

4.2. Počet kupónov je neobmedzený. Každý účastník sa môže, po splnení podmienky pre vstup do súťaže, kvalifikovať neobmedzeným počtom kupónov po celú dobu platnosti súťaže. Teda za každých vložených 100 EUR získava jeden kupón /napr. za vklad 500 EUR získava 5 kupónov/.

4.3. Finále o Mercedes Slot Seriesherni Prievidza je určené na 17. 4. 2015  o 20.00 hod (ďalej len „Finále“). Finále bude prebehať podlá pravidiel uvedených v prílohe č. 1. Cenu môže vyhrať len prítomný účastník súťaže.

5. Výhry, podmienky získania výhier

5.1. Do súťaže, ako hlavná vyhrá bol daný automobil značky Mercedes Benz triedy A.

6. Daň z výhry

6.1. Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.

6.2. Hodnotu dane z výhry Usporiadateľ poskytne výhercovi ako dar po predložení podaného Daňového priznania.

7. Osobné údaje

7.1. Účastník  zapojením sa do tejto súťaže dáva jej usporiadateľoviv zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených na súťažnom žrebe pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže – z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži, Usporiadateľom určenej tretej osobe, u ktorej Usporiadateľ výhry zakúpil), pre účely poštového styku so súťažiacim a evidencie týchto údajov, a to na dobu určitú do 31.12.2015  Súčasne v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách dáva súťažiaci usporiadateľovi súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu uvedené na tomto žrebe na účely priameho marketingu. Oba súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Usporiadateľa. Súťažiaci zároveň prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 zákona  č. 122/2013 Z.z. vrátane poučenia o svojich právach v zmysle § 28 cit. Zákona.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícií v mieste konania sutaže a zároveň sú uverejnené na www.rebuystars.com. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

PRILOHA č. 1.

POPIS MERCEDES SLOT SERIES

  • Kvalifikácia do súťaže – vklad minimálne 100,- EUR (na videolotérii alebo rulete)
  • Obdrží kupón, kupón vypíše, vypísaný obsluha herne hádže do losovacieho zariadenia
  • Na 4 mesiace od 6.2.2015 do 6.6. 2015, finále 12.6.2015 o 20.00 hodine

Finále MERCEDES

Vo finálny večer za účasti súťažiacich sa vylosuje z losovacieho zariadenia 10 náhodných súťažných kupónov.

Každý kupón a teda majiteľ kupónu dostane 100 EUR do Finálovej hry na videolotérii o MERCEDES BENZ triedy A.

Jeden hráč môže byť vylosovaný aj viac krát.

Vylosovaní hráči budú hrať len s vkladom poskytnutým herňou Rebuy Stars, a to v časovom intervale 2 minúty na VLT, a to každý zvlášť.

Hráč si vyberie jeden VLT, obsluha mu vloží poskytnutý kredit, hráč si sám počas dvojminútovej hry vyberá hry na VLT aj výšku stávky tak, aby dosiahol počas dvojminútovej hry čo najvyšší kredit.

Organizačný tím meria hráčom čas dve minúty. Po vyhlásení ŠTART sa hra začne. Po vyhlásení STOP je hra ukončená. Po vyhlásení STOP už nesmie stlačiť tlačítko Štart.

Hráč s najvyšším dosiahnutým kreditom vyhráva hlavnú cenu Mercedes Benz

triedy A plus nahraný kredit. Ostatní hráči vyhrávajú nahraný kredit.

Ak nastane situácia, že dvaja alebo viacerí hráči budú mať po skončení dvojminútovej hry rovnaký kredit, hra pokračuje. Títo súťažiaci svojim nahraným kreditom pokračujú v roztrele po dobu jednej minúty.

Pre vstup na stránky musíte byť starší ako 18 rokov.

Ďakujeme Vám za registráciu na odber newsletteru! Na zadaný email Vám príde potvrdenie.